Ochrana osobných údajov u spoločnosti AvanderNet s.r.o.

V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame o našich zákazníkoch a používateľoch nášho webu, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, na aké účely ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aká máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

Nakladanie s osobnými údajmi sa riadi platnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "Nariadenie").

1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ vašich osobných údajov je spoločnosť AvanderNet s.r.o. so sídlom Dolní náměstí 1356, Vsetín 75501, identifikačné číslo: 28652576, zapísaná v obchodnom registri Českej republiky, vedeného Krajským súdom v Ostrave, oddielC, vložka 37128 (ďalej len prevádzkovateľ). Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledovné:

adresa pre doručovanie: Dolní náměstí 1356, Vsetín 75501
adresa elektronickej pošty: info@avander.eu
telefón: +420 571 412 413

2. Aké osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje

V tejto sekcii nájdete informácie o účeloch a rozsahu spracovania osobných údajov, typu spracúvaných osobných údajov, právnom základe na ktorom sú údaje spracovávané a ako dlho sú tieto osobné údaje uchovávané.

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje na rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:

 • bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy [čl. 6., odst. 1, písm. (b) Nariadenia], nášho oprávneného záujmu [čl. 6., odst. 1, písm. (f) Nariadenia] alebo z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti [čl. 6., odst. 1, písm. (c) Nariadenia], alebo
 • na základe vášho súhlasu.

2.1. Ak navštívite náš web

Pokiaľ navštívite náš web, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory, tzv. Cookies. Cookie je malý textový súbor, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača. Niektoré Cookies sú aktívne len po dobu prehliadania webových stránok a po zatvorení webového prehliadača sa vymažú. Iné Cookies zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne Cookies vytvorila.

Niektoré Cookies ukladá do vášho zariadenia priamo náš web. Tieto Cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky, nám pomáhajú:

 • sledovať, merať a analyzovať návštevnosť nášho webu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a merať účinnosť reklamy;
 • merať výkonnosť nášho webu a evidovať, analyzovať a odstraňovať poruchy a nefunkčné časti nášho webu;
 • uchovávať rôzne informácie pri prechode z jednej stránky na druhú, ako je napr. vybraný dátum cesty, preferovaný spôsob radenia rekreačných objektov na stránke alebo uložené obľúbené rekreačné objekty.

Ďalej do vášho zariadenia umožňujeme uložiť Cookies tretím stranám, ktoré ich môžu použiť:

 • k zberu údajov o vašom správaní na našom webe a na ďalších webových stránkach;
 • pre zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš web.

Takým partnerom však neposkytujeme vaše osobné údaje. Zoznam sociálnych a reklamných sietí, ktoré využívame, nájdete v časti Kto spracováva vaše osobné údaje a komu je odovzdávame.

Ukladaniu Cookies našimi webovými stránkami môžete kedykoľvek zabrániť príslušným nastavením používaného internetového prehliadača. Ďalej môžete už uložené Cookies kedykoľvek odstrániť cez internetový prehliadač. Pokiaľ vo svojom prehliadači deaktivujete ukladanie Cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a nebudete môcť využiť všetky funkcie našich internetových stránok.

2.2. Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov

Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom telefonickej linky, e-mailu, chatovacích nástrojov a sociálnych sietí budeme na základe nášho oprávneného záujmu spracovávať vaše osobné údaje, najmä meno, telefónne číslo, e-mailovú adresu, vašu IP adresu a záznamy o prebehnutej komunikácii a to za účelom:

 • vybavenie vašich požiadaviek;
 • evidencie vašich požiadaviek, aby sme ich mohli kontrolovať, že je plníme riadne a včas;
 • preukazovaní, že sme vašu požiadavku prijali a vybavili, napr. keď u nás touto cestou niečo objednávate alebo uplatníte reklamáciu;
 • ich analýzy pre zlepšovanie kvality našich služieb;
 • v prípade IP adresy potom za účelom ochrany našich prostriedkov proti zneužitiu (napr. generovanie veľkého množstva spamových správ)

Pre tieto účely uchovávame osobné údaje po dobu 3 rokov od ukončenia poskytovania nami sprostredkovaných služieb.

Ak vaša komunikácia s nami vedie k uzavretiu objednávky, uplatňujú sa podmienky spracovania osobných údajov uvedené v nasledujúcej sekcii (Ak vytvoríte objednávku ubytovania).

2.3. Ak vytvoríte rezerváciu (objednávku) ubytovania

V rámci vytvorenia rezervácie zaznamenávame vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, počet osôb, ktoré budú ubytované, a prípadne údaje nevyhnutné na dohodnutý spôsob platby. Tieto osobné údaje spracovávame za účelom vybavenia vašej objednávky, jedná sa teda o spracovaní na základe plnenia zmluvy.

Osobné údaje spojené s objednávkou odovzdávame príslušnému zmluvnému partnerovi, ktorý zabezpečuje plnenie zmluvy (viac informácií nájdete v sekcii Kto spracováva vaše údaje a komu ich odovzdávame). Osobné údaje z vašej objednávky ďalej používame pre komunikáciu s vami najmä ohľadom stavu vašej objednávky, platby alebo prípadnému zaslaniu ďalších informácií ohľadom vašej objednávky.

Osobné údaje získané v rámci rezervácie tiež spracovávame z dôvodu plnenia právnej povinnosti a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich zákonov:

 • zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa,
 • zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,
 • zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

Pre tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov.

V rámci vytvorenia rezervácie taktiež spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu vaše meno a emailovú adresu za účelom poskytovania ponúk na mieru a cielené reklamy, ktoré vám môžeme zaslať emailom. Naším oprávneným záujmom v tomto prípade je efektívna propagácia našich služieb. Odber emailového newsletteru môžete kedykoľvek vypovedať skrze príslušný odkaz, ktorý je uvedený v každom emailovom newsletteri.

V rámci vytvorenia rezervácie zaznamenávame aj vašu IP adresu a to výhradne za účelom ochrany našich technologických prostriedkov proti zneužitiu (napr. preťažovanie rezervačného systému). V tomto prípade sa jedná o spracovaní na základe nášho oprávneného záujmu. IP adresu uloženú v rámci rezervácie uchovávame po dobu 7 dní, následne je tento údaj automaticky vymazaný.

2.4. Ak nám poskytnete recenziu ubytovania

Po ukončení vášho rekreačného ubytovania vám zašleme dotazník k hodnoteniu vášho pobytu. Ak nám poskytnete hodnotenie ubytovania, spracovávame na základe vášho súhlasu vaše meno, emailovú adresu a vaše hodnotenie. Súhlas so zverejnením vášho hodnotenia môžete kedykoľvek odvolať. U hodnotenia rekreačných objektov na našej webovej stránke zobrazíme iba vaše krstné meno, prvé písmeno vášho priezviska, skratku štátu a text hodnotenia. Pre tento účel osobné údaje používame, kým neodvoláte váš súhlas so zverejnením hodnotenia, najdlhšie však 7 rokov od poskytnutia vášho súhlasu.

2.5. Ak sa prihlásite k nášmu newsletteru

Ak sa prihlásite k odberu nášho newsletteru, budeme spracovávať vaše kontaktné údaje, prípadne vaše nastavenia na základe vášho súhlasu so spracovaním za účelom zasielania našich ponúk. Pre tento účel osobné údaje používame, kým neodvoláte váš súhlas so spracovaním, teda kým sa z newslettera neodhlásite, najdlhšie však 5 rokov od poskytnutia vášho súhlasu.

3. Kto spracováva vaše osobné údaje a komu je odovzdávame

Ako prevádzkovateľ osobných údajov stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe prevádzkovateľa, a to:

 • v súvislosti s vybavením vašej objednávky našim partnerom, ktorí sa na tomto plnení podieľajú, ako je uvedené v časti Ak vytvoríte rezerváciu (objednávku) ubytovania, konkrétne:
  • cestovným agentúram, ktoré zaisťujú realizáciu zmluvy o ubytovaní alebo ak reklamujete naše služby sprostredkovania a na vybavenie vašej reklamácie treba súčinnosť cestovnej agentúry alebo inej tretej strany;
  • partnerom prevádzkujúcim platobné systémy pre potreby zabezpečenie platby, predovšetkým v súvislosti s platbou kartou, najmä spoločnostiam Mastercard Europe SA, Visa Europe Services Inc. a Computop GmbH;
 • na základe vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam, ako je popísané v časti Ak navštívite náš web, a to konkrétne:
  • Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads.

Pre spracovanie osobných údajov tiež využívame služby ďalších sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa našich pokynov a na účely, ktoré sú popísané v časti Aké osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje. Takýmito sprostredkovateľmi sú:

 • Microsoft Ireland Operations Ltd. ako poskytovateľ cloudových služieb a dodávateľ technológií a podpory; naše dáta sú umiestnené na serveroch firmy Microsoft v rámci Európskej únie;
 • Google Inc. ako prevádzkovateľ marketingových nástrojov v rámci služby Google Analytics, ktorý nám pomáha s optimalizáciou webu a personalizáciou obsahu a ponúk pre vás;
 • Help Scout Inc. so sídlom 131 Tremont Street, Boston, Massachusetts 02111, USA, ako poskytovateľ softvéru pre našu zákaznícku podporu; spoločnosť Help Scout spracováva osobné údaje v súlade so smernicou GDPR a je registrovaná v rámci projektu EU/US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzX1AAK&status=Active
 • The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Atlanta, Georgia 30308, USA, ako poskytovateľ softvér Mailchimp pre distribúciu emailového newsletteru; spoločnosť The Rocket Science Group spracováva osobné údaje v súlade so smernicou GDPR a je registrovaná v rámci projektu EU/US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

4. Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte pri spracovaní vašich osobných údajov tieto práva:

4.1. Právo na prístup

Máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu je odovzdávame, kto je mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente "Ochrana osobných údajov". Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvý kópiu vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s poplatkom.

4.2. Právo na opravu

Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

4.3. Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, že je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali;
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorých spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
 • využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri nižšie časť Právo vzniesť námietku voči spracovaniu) u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo
 • domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Upozorňujeme, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž nepovoľuje, nakoľko spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov (pozri časť Aké osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje).

4.4. Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania - v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

 • popierate presnosť osobných údajov, kým sa dohodneme, aké údaje sú správne;
 • vvaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr. ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje rovnako poskytli);
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo
 • vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole Právo namietať proti spracovaniu. Po dobu, po ktorú šetríme, či je vaše námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.

4.5. Právo na prenosnosť

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe plnenia zmluvy a na základe vášho súhlasu. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

4.6. Právo vzniesť námietku voči spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu (pozri časť Aké osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje). Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje na tento účel spracovávať; v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

4.7. Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Naším príslušným dozorným úradom je Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

5. Ako je možné uplatniť jednotlivé práva

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov, či už ide o otázku, uplatnenia práva, podanie sťažnosti či čokoľvek iné, sa môžete obracať na naše zákaznícke centrum. Aktuálne kontaktné informácie sú dostupné na webe www.avander.sk.

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnenie vás samozrejme budeme informovať.

Napíšte nám

Máte otázku, potrebujete poradiť s rezerváciou? Napíšte nám. ×

Informácie o ochrane osobných údajov